Revitalizácia vnútrobloku - Sídlisko Vinbarg - Etapa II

Sídlisko Vinbarg bolo považované za najzanedbanejšie v Bardejove. Bolo vybudované na sklonku socialistickej éry v 80. rokoch a od jeho výstavby až do nedávnych rokov tu neprebehla žiadna inovácia, verejné priestranstvá zostali staveniskom vyprahnuté územia, kde sa kopia množstvá automobilov. Mnoho obyvateľov sídliska tu zažilo svoje detstvo a dnes tu vychovávajú svoje deti. Mesto chce prostredníctvom dotačných fondov zlepšiť vonkajšie verejné priestory sídliska.

Vinbarg
Na fotografii je vyznačená riešená loklaita, zdoj: X drone travel

Tento projekt nadväzuje na predchádzajúcu realizáciu revitalizácie časti sídliska. V projekte sme aplikovali skúsenosti z tejto už realizovanej časti sídliska a pre lepšie pochopenie potrieb obyvateľov sme pripravili dotazníkový prieskum, ktorý nám potvrdil, naše predstavy.

Polovica respondentov má deti do 18 rokov, a uprednostňujú verejné športové multifunkčné a cvičebné prvky (32%),
Chýba im viac možností pre gastronomické služby a večernú zábavu (16%).
Pri komentároch sa najčastejšie vyskytujú aktivity vo verejnom priestore, najmä spoločné grilovanie, spoločné kultúrne a športové podujatia.
Pri otázke na predzáhradky odpovedalo 70% respondentov, že by prijali takýto poloverejný priestor, z nich ⅔ sú ochotní sa o tento priestor aj starať.
Za výrazný nedostatok považujú najmä spoločenské a kultúrne vyžitie a športoviská (spolu 43%)
Pri parkovaní automobilov vníma nedostatok miest 27% respondentov, približne 30% vníma ako väčší problém ich usporiadanie a organizáciu. Na ďalšom mieste je ako nedostatok zimná údržba a problém bezbariérovosti.

Kompletný prieskum a jeho výsledky môžete stiahnuť na tejto adrese: Prieskum verejnej mienky – Vinbarg

Štúdia

Pred samotným spracovaním projektu sme si urobili analýzu územia a jeho širších vzťahov, spracovali overovaciu štúdiu, kde bolo vyhodnotených mnoho faktorov. Štúdia sa venovala širšiemu územiu, pričom bolo potrebné vymedziť realizovateľnú časť tak, aby nepresiahla rozpočtové možnosti a realizácia tiež napĺňala požiadavky výzvy, mesta aj obyvateľov.

V štúdii sme pripravili názor na centrálnu časť územia, úvahu o zástavbe v predmetných lokalitách, ako usmerniť výstavbu v tomto priestore, aby postupne získavalo vyššiu priestorovú kvalitu. Centrálny priestor si však vyžaduje vysporiadanie sa s plochou parkoviska a tiež zmeny v územnom pláne. Momentálne neumožňuje vytvorenie plnohodnotnej vnútroblokovej regenerácie vzhľadom na množstvo dopravných plôch a potrebu zapojenia uličného priestoru do koncepcie riešenia. Odporúčame pre celé sídlisko a jeho rozvojovú časť pripraviť územný plán zóny, ktorý bližšie a detailnejšie špecifikuje jeho funkcie, využitie a nastaví presnejšia aj jeho budúci rozvoj.

Funkcie územia

Štúdia predurčila a overila základné parametre a potrebné funkcie, ktoré v riešenom území budú aplikované. Základné rozdelenie funkcií spočíva na vytvorení priestoru a doplnení funkcií pre verejné športové aktivity, ktoré môžu byť využívané tiež školou pre potreby výuky žiakov. Na sídlisku chýba voľný priestor pre stretávanie sa a pre kultúrne podujatia, ktorý by minimálne rušil obyvateľov bytových domov. Jestvujúci vnútroblok je zanedbaný a v súvislosti s inštaláciou novej dažďovej kanalizácie bude tiež revitalizovaný jeho celý priestor, nové chodníky a tiež sprístupnenie územia zo západného bloku, ktorý je od svojho dvora odstrihnutý a vstupy do objektu nie sú v súčasnosti využívané.

Návrh v čo najväčšej miere rešpektuje morfológiu terénu, čomu je prispôsobené rozmiestnenie funkcií. Prechádzkové korzo (pracovne nazvané “bulvár”) je na rovinatej platforme s výhľadmi na centrum mesta.

Pred plavárňou je v súčasnosti nedostatočný priestor pre vstup do tohto významného objektu. Úpravou a výstavbou nového oporného múru bude predpolie plavárne rozšírené, bude na ňom ďalšia výsadba stromov, ktoré budú tvoriť prirodzený tieň. Umožní tiež vjazd techniky a zásahových vozidiel v prípade pohotovosti.

Výhľadový altánok je umiestnený na najvyššom mieste, umožní schovanie sa pred dažďom, posedenie pod strieškou.

V spodnej časti vedľa multifunkčného ihriska vznikne rovná dláždená plocha – námestie pre rôzne kultúrno-spoločenské akcie, bude tu možné usporiadať koncerty, debaty, prezentácie, divadlo či iné aktivity, ktoré môžu spontánne realizovať obyvatelia sídliska alebo návštevníci.

Pohľad na tento priestor umocňuje kľúčový prvok – terasovitý prírodný amfiteáter s výsadbou trvaliek, krov a stromov. Jednotlivé terasy majú rôzne funkcie, všetku ponúkajú posedenie z rôznej úrovne a rôznym povrchom.

V závere územia je priestor vymedzený pre umiestnenie predajného stánku, ktorý umožní základné občerstvenie. Môže tu byť sezónne umiestnený mobilný bufet, ale v budúcnosti inštalovaný objekt pre túto funkciu doplnenú o službu verejnej toalety.

Vodozádržné opatrenia

V prvej fáze projektu sme sa venovali najmä ekostabilizačným funkciám územia. Spracovali sme koncepciu zachytenia a využitia zrážkových vôd zo strešných rovín vnútrobloku, tých, ktoré vieme jednoducho oddeliť od jestvujúcej jednotnej kanalizácie a v rozsahu, ktorý nám rozpočet dovoľuje. Investícia na vodozádržné prvky bola stanovená na 200 000 eur.

Jestvujúce bytové domy odvádzajú zrážkové vody zachytené na strechách objektov do jednotnej kanalizácie alebo na priľahlý povrch, čo nie je žiadúce najmä v situácii extrémnych zrážok. Cieľom je zníženie dopadu klimatických zmien, najmä zvyšujúcich teplôt a prívalových dažďov zabezpečením zachytenia a spomalenia odtoku zrážok zo strešných rovín, povrchovým vsakovaním zážky. Zvyšovaním teplôt v urbanizovanej krajine hrozí riziko presušovnia zelene z prehrievanie strechy a jej následná degradácia, až strata. Rovnako aj zachytávanie zrážok a ich využitie v obdobiach sucha prispeje k udržiavaniu vegetácie a zachovaniu mikroklímy, zmierneniu dopadov extrémnych vplyvov počasia. Projekt rieši prednostne nakladanie s dažďovými vodami v predmetnej lokalite časti sídliska ako súčasť budúceho komplexného riešenia revitalizácie priestoru vnútrobloku.V riešenom území je komplexne navrhnutý vodozádržný systém rozdelený do štyroch celistvých opatrení.


– časť zrážok je odvedených do zbernej podzemnej nádrže, z ktorej po úprave bude napojená fontána. Prepadom z nádrže bude napájaný podzemný vankúš pod výsadbou na námestí vedľa fontány
– ďalšia časť zrážok je odvedených do dažďovej záhrady s podzemnou kumuláciou vody a vaskom a prirodzeným odparom
– ostatná časť zrážok vyvedených na terén má spomalený odtok v dažďovom rigole s kamenivom a štrkotrávnikom

Dažďová záhrada je centrálnym prvkom v časti vnútrobloku, bude zachytávať zrážku z primeranej veľkosti striech jej retenčnému objemu. Voda v nej zachytená sa bude odparovať a pomaly vsiakavať do pôdy. Je dostatočne vzdialená od základových konštrukcií, aby boli eliminované vplyvy spodnej vody na základové konštrukcie.

Retenčný rigol je podzemnou pozdĺžnou nádržou vyplnenou štrkom, ktorý taktiež zachytí približne 60m3 zrážky, vodu vsakuje, nadmerné zrážky pretekajú do nižšie položeného retenčného poľa, ktoré zachytáva ďalšie množstvo vody z ostatných plôch stiech, ktoré nezachytia retenčné nádrže.

Fontána je estetickým prvkom v centre námestia, je konštruovaná ako jednoduchá pochôdzna plocha, v ktorej sú umiestnené trysky v štvorcovom rastri. Je napájaná dažďovou vodou zachytentou v retenčnej nádrži zo striech vnútrobloku. Vedľa fontány je umiestnené tiež pitítko (picia fontána), ktoré je napojené na verejný vodovod.

Výsadba

Veľkú pozornosť sme venovali výsadbe a revitalizácii vegetácie. Účelom návrhu je adaptácia v súčasnosti zanedbaného priestoru sídliska k jeho pôvodnému predurčeniu, využívaniu ako oddychového, kultúrneho a športového priestoru pre obyvateľov a návštevníkov mesta so zreteľom aj na jeho mikroklimatickú a ekostabilizačnú funkciu. Je potrebné vhodne navrhnúť vegetačné úpravy  z pohľadu estetiky, funkcie, bezpečnosti, zlepšenia hygienických pomerov a zvýšiť ekostabilizujúcu hodnotu osídlenej krajiny. V tomto prípade sa jedná o priestory verejnej a mestskej zelene, ktorej koncepcia musí rešpektovať metodické princípy tvorby v kontexte doby.

Revitalizácia vnútrobloku kladie za prioritu podporu biodiverzity, vytvára z danej lokality parkové územie, ktoré bude slúžiť pre oddych, šport a kultúru obyvateľov sídliska.
Návrh zelene spočíva v skultúrnení priestoru sídliska stromami, kríkmi, trvalkovými a cibuľovinovými záhonmi. Zvolená dominantná farebnosť vegetačných prvkov je fialová – biela – žltá, hnedá a prirodzene doplnená odtieňmi zelenej.

STROMY

  • alej – najdôležitejším vegetačným prvkom oddychovo – kultúrneho priestoru bulváru je jednostranná alej z katalpy bignóniovitej v základnom druhu (Catalpa bignonioides). Jedná sa o neskoro rašiacu drevinu s elegantnými veľkými svetlo-zelenými listami a plodmi v tvare dlhých visiacich strukov.
  • kostrové dreviny sa objavujú z druhej strany promenády a plnia nielen funkciu dlhovekých drevín, ale aj výrazných tieniacich stromov z južnej svetovej strany. Výškovo dominantné dreviny sú navrhnuté aj v blízkosti ihriska (v mieste letnej záhrady nad sedením) a ako pozadie letného amfiteátra. Jedná sa o duby letné (Quercusrobur), platany javorolisté (Platanus x acerifolia) a lipy malolisté (Tiliacordata ´Rancho´).
  • ihličnany sú zastúpené borovicou lesnou (Pinus Sylvestris) a stálozelenými kríkmi kaliny vráskavolistej (Viburnumrhytidophyllum) a zemolezom lesklým (Loniceranitida ´Maigrun´)
  • výraznou solitérou by sa malo stať ginkgo dvojlaločné (Ginkgo biloba) v počte 2ks.
  • klesajúc z kopca smerom nadol sa zeleň prispôsobuje krajine v snahe splynúť s ňou a preto sú v dolnej časti navrhnuté domáce (autochtónne) dreviny – duby, lipy, borovice, hraby.
  • po stranách riešeného územia je snaha použiť okrasné dreviny nižšieho vzrastu a zároveň sa držiac zvoleného farebného spektra farieb. Použité sú takmer žltolisté gledíčie trojtŕňové v ich beztŕnnej forme (Gleditsia triacanthos f. infermis), jaseňovce metlinaté s ich žltými kvetmi rozvíjajúcimi sa v druhej polovici leta (Koelreuteriapaniculata), či slivka čerešňoplodá a jej tmavo červenolistý, takmer fialový kultivar (Prunuscerasifera ´Nigra´).
  • dôležitým aspektom je začleniť do riešenia aj úžitkové dreviny. Tie sú použité najmä zo západnej strany riešenej plochy. Jedná sa o vyššie ovocné dreviny v odrodách, ktoré sú menej známe – lieska turecká (Coryluscolurna), čerešňa ´Kordia´, orech ´Seiferdorf´, alebo sa jedná o staré odrody – hruška obyčajná (Pyrus domestica´Krvavnička´).
  • na námestí pred plavárňou, nad parkovacími miestami je navrhnutý javor poľný (Acer campestre). Ide o druh vhodný do výrazne spevnených plôch.

KRY

Svojím kvitnúcim efektom, plodmi, či olistením dopĺňajú koncept fialovo–bielo – žltej farebnosti. Úžitkovosť drobným ovocím prináša muchovník (Amelanchier), arónia (Aronia), rakytník (Hippophae), či dulovec (Chaenomeles). Zmysly obohacuje v návrhu hlavne farebnosť a vôňa kvetov. Na skorú jar svetlými, ružovými kvetmi rozkvitne kalina skorá Dawn (Viburnum x bodnatense´Dawn´), o niečo neskôr orgován a v júni pajazmín vencový (Philadelpus).
V najreprezentatívnejšej časti bulváru (korza) sú použité pôdo pokryvné druhy ruží (Rosa ´Innocencia´), ľubovník (Hypericum´Hidcode´) a zemolez lesklý ´Maigrun´ (Loniceranitida ´Maigrun´). Boli vybrané pre pekné, dlhotrvajúce kvitnutie a stálozelenosť.
Vyššie skupiny krov členia priestor v strednej časti, zatiaľ čo v dolnej časti uzatvárajú pohľady a dvíhajú zrak do vzdialenejšej krajiny.

TRVALKY

Prvok trvalkových záhonov je síce najkrátkodobejším prvkom, ale svojím efektom nastúpi najskôr zo všetkých spomínaných vegetačných prvkov. Tento prvok je navrhnutý tak aby dlho kvitol, pričom nie je potrebné pravidelné zalievanie záhonov. Samozrejme, pri dlhotrvajúcom suchu je vhodné v prvých rokoch po výsadbe rastliny zavlažiť.
Záhony sú komponované z kvitnúcich bylín, okrasných tráv, liečivých bylín a jarných okrasných cibuľovín tak, aby sme dosiahli celoročný efekt estetiky ale aj úžitkovosti. Pri návrhu bolo prihliadnuté na dlhé obdobie kvitnutia trvaliek a aj na ich samotnú dlhšiu životnosť. Záhony trvaliek kvitnú opäť vo fialovo-bielo-žltej farbe.

Poznámka: Pravidelná jarná údržba rezom je vysoko žiadaná! Pravidelná údržba pletím je potrebná najmä prvé tri roky po založení. Pri správnom zamulčovaní záhonov, bude pletie nízko náročné, zároveň je potrebné zdôrazniť, že pod mulč sa nesmie použiť netkaná geotextília, ktorá intenzívne degraduje pôdu a jej prínos pre zabránenie rastu burín je minimálny. Jej ďalšie negatívum je zabraňovaniu rozrastaniu trvaliek.
Cibuľoviny dávame cca 20ks/m2. Podľa odporúčania autorov Metodickej príručky z Dendrologickej záhrady Pruhonice. “Odporúča sa 20 – 30ks/m2. Cibuľoviny sú veľmi dôležité pre jarný aspekt kvitnutia. Drobnejšie cibuľoviny sa pre zdôraznenie sadia do hniezd po viacerých kusoch (10-20 ks), väčšie jednotlivo. Volia sa botanické, alebo málo prešľachtené druhy, ktoré sa nemusia vyberať z pôdy. “

VERTIKÁLNA STENA

Zvolené boli druhy paviniču trojlaločného (Parthenocissustricuspidata´Veitchii´) v kombinácii s brečtanom popínavým (Hederahelix). Pavinič je rýchlorastúca liana, sama sa prisáva a je opadavý s výrazným červeným prefarbujúcim efektom na jeseň. Jeho optimálnym doplnením je brečtan, vždyzelená, pomaly rastúca popínavá liana. Obe majú nízke nároky na údržbu a pre ich úspešný vertikálny rast nie je potrebná oporná konštrukcia.

Mobiliár a športové prvky

Na základe skúsenotí a tiež z výsledkov prieskumu boli do projektu umiestňvoané podobné betónové prvky lavíc a stolov, ktoré majú vysokú životnosť. Pre zlepšenie pohodlia v chladných dňoch sú doplnené o drevené sedáky a tiež opierky. Športové prvky sú umiestnené v južnej časti areálu, tvorí ich séria vonkajších fitness cvičiacich strojov pre prácu s vlastnou váhou, tartanová bežecká dráha pre šprinty s peiskovým doskočiskom a parkourová hrazdená zostava.

Osvetlenie

Koncpet osvetlenia bol zostavený v spolupráci so svetelným štúdiom Lightlab, ktoré spracovalo a overilo rozmiestnenie svietidiel v priestore tak, aby bolo osvetlenie rovnomerné, intenzívne na miestach, kde je to potrebné a utlmené kde sú intímnejšie alebo menej využívané priestory.

Galéria vizualizácií:

Autori projektu:

Koncepčné riešenie, štúdia a architektúra: Ing. arch. Viliam Holeva, Mgr. art. Peter Beňo, Ing. arch. Pavol Mészáros, PhD.

Spolupráca na stavebných riešeniach: Ing. arch. Katarína Onderková

Návrh výsadby: Ing. Lenka Kolníková

TZB: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Osvetlenie: Lightlab – Arq. Laura Murguía a Ing. Lenka Balážová

Statika: Ing. Dušan Hrušovský