Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici

Koncepcia

Historický mestský park je silnou zložkou mesta s vysokou spoločenskou ale aj ekologickou hodnotou. Jeho kompozícia je v našich podmienkach výnimočná a z toho dôvodu tu bol kladený dôraz na zachovanie a podporenie pôvodného kompozičného charakteru a zachovanie prírodnej hodnoty stromov. Zároveň bolo úlohou prinavrátiť park do kultúrnej súčasnej podoby a humanizovať jeho prostredie pre obyvateľov mesta, priviesť do neho život a zlepšiť jeho mikro klimatické podmienky.

Návrh vznikal v úzkej spolupráci s vedením Krajského pamiatkového úradu, ktorý určoval základné limity a možnosti nových architektonických vstupov do prostredia. Jestvujúce vybavenie parku je však zastaralé a zdevastované, preto bola nevyhnutná jeho výmena. Pri týchto prvkoch sme do projektu vložili súčasné architektonické tvaroslovie a zvýšili ich funkčnosť: Altánok, nové fontány, ihrisko a celý mobiliár a osvetlenie sú ladené a vyberané tak, aby pôsobili ucelene, moderne ale nerušivo v symbióze celku.

Osobité miesto má návrh osvetlenia a iluminácie parku. Svetelní designeri volili osvetlenie jednotlivých priestorov v parku podľa ich významu a charakteru jednotlivých sektorov a peších ťahov. Navrhnuté osvetlenie tak vytvára v parku osobitné scenérie, podľa kompozičných zásad použitých pôvodnými autormi. Jednotlivé prvky osvetľovacích telies sú tiež vybrané so zreteľom na ich súčasný design a potrebu podčiarknuť súdobý prístup v historickom kontexte.

Kompozičné prvky v parku:

Prístup

Tento projekt je špecifický v tom, že sa jedná o rehabilitáciu historického parku v intenciách jeho kultúrno-historickej hodnoty s prihliadnutím na jeho terajší stav. Vzrastlá výsadba nezodpovedá súčasným štandardom, ktoré sa používajú pri návrhoch dnes. Avšak spoločenská hodnota jestvujúcich drevín je vysoká a preto bolo potrebné pristúpiť k riešeniu etapovite. Tento projekt rieši prvú koncepčnú fázu úpravy jestvujúceho priestoru parku pevne ohraničenú katastrálnymi hranicami. Avšak v svojej koncepcii ide ďalej a ponúka samospráve po
realizácii tohoto projektu aj návrh ďalších úprav. Za priority si tento projekt kladie rehabilitáciu terajšieho priestoru z pohľadu estetických a enviromentálnych kritérií. Keďže spoločenská hodnota drevín reálne existujúcich v parku neumožňuje intervenčnejšie riešenie navrhnuté jednostupňovo, navrhuje sa ponechať dreviny, ktoré nespôsobujú verejné ohrozenie z pohľadu ich zdravotného stavu po dobu ich životnosti.

História

Mestský park v Banskej Bystrici (v minulosti Leninov park) bol založený zásluhou skupiny mladých nadšených Bystričanov v 40. rokoch 19. storočia v priestoroch vojenského cvičiska a strelnice. V marci r. 1896, ktorý bol rokom osláv uhorského milénia bol prijatý návrh úpravy priestoru podľa návrhu umeleckého záhradníka Ármina Petza z Budapešti. Podľa situácie, ktorú Petz vypracoval v r. 1895, sa uhlopriečne chodníky doplnili o ďalší radiálny chodník, všetky boli postupne doplnené alejami. Navrhnuté boli dve okružné trasy s polkruhovými
odpočinkovými zákutiami. Vonkajšia okružná trasa nebola realizovaná. Parkový parter v smere východ–západ bol podľa návrhu upravený záhonmi kvetín a ruží. V pláne mesta z r. 1927 bol navrhovaný pavilón vysunutý na západ od stredu parku. Neskôr však priamo v strede parku postavili drevený altánok kruhovitého tvaru (hudobný pavilón). Na západnom okraji parteru bolo pôvodne umiestnené romantické tufové vtáčie napájadlo s plastikou sediacej ženy (v súčasnosti už len ruina). V r. 1914 v južnej okrajovej časti parku vybudovali oplotené
tenisové ihriská (v súčasnosti 6 kurtov) a šatne. Tento priestor sa v zime využíval ako klzisko s prírodným ľadom na korčuľovanie verejnosti i na hokejové zápasy.

(podľa článku História mestského parku, Július Bukovský)

Návrh

Návrh v zásade vychádza z pôvodnej historickej koncepcie riešenia, nahrádza a obnovuje jeho pôvodné prvky. Veľký dôraz bol kladený na revitalizáciu vegetácie, historickej a spoločenskej hodnoty drevín.

Navrhované riešenie vychádza zo zadania investora, konzultácií navrhovaného riešenia so zástupcami objednávateľa, KPÚ v Banskej Bystrici a v zmysle vyjadrení dotknutých orgánov v čase spracovania PD. Koncepcia peších ťahov je rehabilitovaná do pôvodného historicky známeho trasovania s odstránením neskorších prepojení a nánosov. Ukončenia napojení na okolité prístupové trasy je upravená pre potreby navrhovaného riešenia v jestvujúcej kontexte situácie a očakávaných budúcich zmien (uvažovaný kruhový objazd a pod.).

Povrch peších ťahov je v prevedení biomlat s vsadenou oceľovou pásovinou. Časti mlatu vymedzené pásovinami budú valcované, po stranách iba mechanicky zhutnené, aby nepoškodzovali koreňové systémy jestvujúcich drevín. Trasovanie je v pôvodných šírkach. Menšie spevnené povrchy realizované v kamennej dlažbe sú navrhované tam kde sú vhodné, pri novo navrhovanom altánku a miestach návrhov fontán.
Ich plochy sú minimalizované a svojím tvarovaním dopĺňajú koncept navrhovaných prvkov. Pri oblúkovom pešom ťahu sú obnovené – rehabilitované oddychové niky, ktoré časom zanikli, ale sú historicky doložené, riešené taktiež v mlatovej úprave, bez ohraničujúcich pásovin, aby nepoškodili korene priľahlých stromov.

Parter centrálnej (stredovej) časti tzv. korza je obnovený novonavrhovanou alejou tvorenou z jabloní kvetnatých, ktoré sú neproduktívne. Nahradia tuje, ktoré sú po životnosti a prinesú do centrálnej časti korza efekt kvitnúcich stromov. V strede korza sú navrhované trvalkové a cibuľové záhony, ktoré majú s kvitnúcou alejou pôsobiť synergicky. Ich spolupôsobenie bude intenzívne vnímané v jarných mesiacoch. Ostatná stromová výsadba bude v tejto etape projektu dopĺňaná z listnatých stromov pôvodne sa vyskytujúcich v parku. Jedná sa o Dub letný, Javor horský, Lipu malolistú, Pagaštan pleťový a Orech čierny. Kríkové výsadby sú navrhované v nových polkruhových nikách a na korze. Zväčša sú osádzané za navrhovaným umiestnením lavičiek. Jedná sa o kry Rododendron, Hortenzia, Kalina davidova, na korze – Vtáči zob. Do voľných plôch parku sa vysadia ako kvitnúci a prefarbujúci akcent štyri skupiny stromov tvorené z pagaštanu pleťového, javoru ohnivého a muchovníka hladkého. Vegetačný obvodový plášť v miestach kde nie je vysadený bude dosadený z hrabu, ktorý bude na krátko strihaný, v zmysle už existujúceho živého plota. Centrálny priestor korza je koncipovaný symetricky, tak ako to bolo v parku pôvodne, ale v súdobom výraze vo forme novotvaru. Ostatná vzrastlá alejová výsadba a zelené plochy sú vnímané formou Anglickej – rozvoľnenej záhrady a podstatné je tu v návrhu riešenia akceptovať alejovitosť výsadby.

Centrálny priestor je navrhnutý ako multifunkčný, formou zhromažďovacieho sa priestoru či drobného námestia pre malé kultúrne spoločenské aktivity. Jeho dominantou je novo navrhovaný altánok rozdelený na javisko a hľadisko. Taktiež tam budú prvky drobného mobiliáru na sedenie, ktoré spolu s javiskom a hľadiskom tvoria ucelený kompozičný prvok centrálneho priestoru. V centrálnej časti korza po stranách “námestia” sú v historicky zaznamenaných kruhových rozšírených častiach okružného chodníka navrhnuté fontány s pitnými prvkami ako lokálne akcenty.

Fontány sú navrhované v skladbe chodníkov, aby netvorili pohľadové bariéry. Parter – korzo zostáva kompozičnou osou priestoru a
koncepcia zelene túto jeho primárnu aj pôvodne navrhovanú funkciu podporuje architektonickou, koncepciou mobiliáru, aj úpravami zelene – návrhom záhradných architektov. Parter je tektonicky skladbou prvkov mobiliáru a zelene stvárnený v jednoduchosti a nevtieravej výtvarnosti, ktorú majú podčiarknuť ovocné stromy a drobná kvetinová výsadba v kombinácii s plochami v tejto časti (centrálneho korza) intenzívnejšie koseného trávnika. Na nich môžu byť v budúcnosti inštalované sochy ako dočasné exteriérové výstavy.

Vodné prvky fontán mu majú pridať na kompozičnej gradácii a taktiež napomôcť v letnom období zvlhčiť vzduch a zlepšiť tak v dlho trvajúcich suchách lokálnu mikro klímu. V kompozičnej osi parteru budú aj umelecké prvky – jestvujúca upravená Socha matky s dieťaťom od akad. sochára Dúbravského a v ďalšej etape reštaurovaná replika-novotvar tufového napájadla – Grotty. Tá nie je predmetom terajšieho návrhového riešenia.

V návrhu sú odstránené novodobé stavby ako kiosk (pri vstupe zo Strieborného námestia), centrálny altánok, skrinky VO a všetky prvky, ktoré pôsobia rušivo. Taktiež sú navrhované všetky úpravy a výmeny známych funkčných poklopov pre IS. Pre voľnočasové aktivity je vyčlenený priestor terajšieho volejbalového ihriska. Tam budú taktiež odstránené všetky novodobé nánosy ako tribúny, oplotenia, spevnené plochy a neskôr aj obslužný objekt skladu (wc). Pôvodné detské ihrisko bude taktiež v zmysle požiadaviek KPU odstránené a
preložené do priestoru voľnočasových aktivít, ktorý rieši stavebný objekt SO 06. Taktiež odpočívadlo s mlynskými kameňmi bude z riešeného priestoru trvalo odstránené. Pamätnú tabuľu SNP navrhujeme premiestniť do novej, prístupnej polohy. Popis premiestnenie a úpravy tabule je riešený v SO 05 a v grafickej časti návrhu. Je tu prípustné stvárniť dotknutý prvok výtvarnejšie, prípadne aj plasticky a zameniť ho za pôvodný objekt v novom umiestnení (podrobnosti nerieši táto PD a bude predmetom skúmania a vhodného stvárnenie tejto historickej pamätnej udalosti).

Výmena jestvujúceho mobiliáru je riešená koncepčne v kontexte riešeného návrhu. Jeho tvarová charakteristika, materiálové a farebné prevedenie sú odsúhlasené KPÚ. Jedná sa o lavičky, koše, informačné panely a prvky verejného osvetlenia. Sú navrhované ako novotvar, nakoľko historická koncepcia mobiliáru nie je známa a prípadny pokus o návrat by sa dnes javil už neopodstatnene. Park je ako solitér a netvorí predpolie ďalšej historickej pamiatke, ktorej by sa mal viacerými prvkami podriaďovať.

Altánok

V jadre parku sa nachádza altánok, ktorý nie je pôvodným prvkom historického návrhu, no stal sa súčasťou spoločenského života. V návrhu sme pristúpili k jeho adaptácii do novodobého jazyka architektúry tak, aby spĺňal aj požiadavky na kultúrne aktivity, ktoré sa v tomto priestore konajú a zároveň rozšíriť jeho možnosti. Kompozičné osi parku sa pretínajú v jeho centre, kde je umiestnený aj altánok. Návrh vychádza z jestvujúceho tvaru, ale transfotmuje a rozbíja ho na štyri oddelené časti, ktoré navzájom komunikujú.

Revitalizácia drevín a koncepcia výsadby

Navrhované úpravy zelene majú napomôcť pevne zadefinovať a podčiarknuť už jestvujúcu alejovú výsadbu z pôvodných drevín s dodatkovou výsadbou kvitnúcej aleje v časti „korza“ vytvoriť „farebný“ kontrast – výsadbou aleje zo stromov s efektom kvitnutia. Nahrádzajú tu tuje, ktoré sú už v stave určenom na výmenu. Jemný parter s výsadbou záhonov trvaliek a cibuľovín má podporiť „kvitnúcu“
koncepciu v centrálnej časti korza, kde by sa mali ľudia zdržiavať, nakoľko netvoria tranzitné ťahy v parku.
V obnovovaných oddychových nikách, je navrhovaná voľná stena od chrbta lavičiek z kvitnúcich rododendronov, a hortenzií. Kry sú navrhované len za strednou lavičkou, aby bol priestor z pohľadu návštevníka stále vnímaný ako bezpečný.

Stromy pri tranzitných chodníkoch sú riešené ako obojstranná alej. Pôvodný autorský zámer bol vytvorenie jedno druhových alejí. Keďže sa jedná o historickú východiskovú situáciu, k tomuto sa chceme aj vrátiť. Pri obvodovom chodníku v severovýchodnej časti sa jestvujúca obojstranná alej doplní o chýbajúce dreviny. Okruhový chodník sa tak isto doplní o chýbajúce dreviny v obojstranných alejach.

Do voľných plôch parku sa doplnkovo bodovite vysadia ako kvitnúci a prefarbujúci akcent štyri skupiny z pagaštanu pleťového, javora ohnivého a muchovníka hladkého. Ostatné dreviny ktoré sú určené na dožitie budú odborne ošetrené certifikovaným arboristom a ponechané. Budúca regenerácia bude pozostávať z postupnej výmeny celých alejových častí.

Osvetlenie

Jedným z hlavných princípov projektu osvetlenia je diferenciácia zón, aby návštevník, chodec mohol uskutočňovať rôzne aktivity v parku. Preto zóny určené ako komunikačné sú osvetlené jednotne-plynulo s úrovňou osvetlenia adekvátnou tejto funkcii aj v nočných hodinách. V prípade ostatných zón a špeciálne v centrálnej zóne bola postavená priorita na vytvorenie atmosféry, kde návštevník bude mať dostatok svetla na pohyb a rozpoznávanie predmetov v priestore, čo však neruší pozornosť v zóne altánku, kde sa môžu realizovať kultúrne aktivity, pre ktoré je možné doplniť vlastné osvetlenie. Taktiež majú svoj účinok osvetlenia smerované na rastliny v centrálnej zóne, odrazy z prestrešenia altánku ako aj spodné osvetlenie stromov, ktoré reflektujú svetlo do priestoru. Extrémne presvetlenie priestoru je nevhodné z pohľadu okolitej zástavby – napr. bytové domy a taktiež z dôvodu ekonomických.

Stavba: Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici
Rozloha: 78 907 m2 (bez plochy tenisového areálu a zahŕňa časť plôch zasahujúcich do parciel okolitých komunikácií, v zmysle katastrálnych podkladov)
Stavebník: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01
Zhotoviteľ projektu: M PROJECT, spol. s r.o., Stavbárska 3647/2A, 058 01 Poprad
Zodpovedný projektant: Ing. Marek Šatanek

Architektúra: Ing.arch. Viliam Holeva, Ing. arch. Pavol Mészáros, PhD.
Krajinná architektúra a arboristika: Veles, Ing. Martin Kolník, Ing.Lenka Kolníková
Energetika: EliPro, Ing. Zuzana Žlebčíková
Osvetlenie: HazLighting, Arq. Laura Murguiía, Ing. Lenka Balážová
Voda a kanalizácia: Ing. Gabriel Markovič
Statika: Ing. Dušan Hrušovský
Ihriská: Akad. sochár Jozef Kliský
Umelecké diela: Mgr. art. Peter Beňo

Projekt: 2017-2018[:]