[:en]

Peter Beňo

*1978

artist, graphic designer, sculptor and activist in the field of urban development, urban planning and architecture

From 2008 to 2010 he participated in the preparation of the Košice ECOC 2013 project, in which he focused on public spaces and environmental issues In y. 2010 – 2011 organized discussions “Forum 13 floors”, focused on the issue of panel housing estates from the times of socialism and current aspects of life in them In cooperation with HUBa.ngo he actively enters into the discourses of urban development, from public space to architecture and urbanism. From 2016 to 2019, he collaborated on the project of the Creative industry center of the Košice self-governing region. He is a co-founder of the Initiative for Modern Architecture and a member of DOCOMOMO Slovakia.

 [:cl]

Peter Beňo

*1978

artista, diseñador gráfico, escultor y activista en el campo del desarrollo urbano, urbanismo y arquitectura

Desde 2008 a 2010 participó en la elaboración del proyecto Košice ECOC 2013, en el que se centró en los espacios públicos y las cuestiones medioambientales. En años 2010 – 2011 organizó debates “Foro 13 pisos”, centrados en el tema de las urbanizaciones colectivas desde la época del socialismo y aspectos actuales de la vida en ellas. En cooperación con HUBa.ngo entra activamente en los discursos del desarrollo urbano, desde el espacio público hasta la arquitectura y el urbanismo. 2016 a 2019, colaboró ​​en el proyecto del Centro creativo industrial de la región autónoma de Košice. Es cofundador de la Iniciativa de Arquitectura Moderna y miembro de DOCOMOMO Eslovaquia.[:sk]

Peter Beňo

*1978

výtvarník, grafický dizajnér, sochár a aktivista v oblasti rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry

V r. 2008 až 2010 sa spolupodieľal na príprave projektu Košice EHMK 2013, v ktorom sa zameral na verejné priestory a environmentálne témy
V r. 2010 – 2011 organizoval diskusie “Fórum 13 poschodí”, zamerané na problematiku panelových sídlisk z čias socializmu a súčasné aspekty života v nich
V spolupráci s HUBa o. z. vstupuje aktívne do diskurzov rozvoja mesta, od verejného priestoru po architektúru a urbanizmus.
V r. 2016 až 2019 spolupracoval na projekte kreatívneho centra Košického samosprávneho kraja.
Je spoluzakladateľom Iniciatívy za modernú architektúru a člen DOCOMOMO Slovakia.[:]