[:en]

Pavol Mészáros

*1983, Košice

+421 948 904 432

Ing. arch. pre ekoštruktúry v architektúre a urbanizme

PhD. pre alternatívne kultúrne cesty na príklade ekodedín

aktívny v oblasti architektúra od r. 2009

nezávislý projektant a aktivista v oblasti architektúry


Pracovné skúsenosti: 

  • Spoluzakladateľ občiasnkeho združenia HUBa o.z., Košice od júna 2015, partnerská organizácia kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik na Gorkého ul. v Košiciach.
    • Spoluzakladateľ a líder priestoru HUBa Coworking v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik, Gorkého ul. Košice, cieľom je spájanie a zlepšovanie tvorivého prostredia pre nezávislých kreatívnych ľudí a podnikateľov, zlepšovanie vzťahu obyvateľov k verejnému a životnému prostrediu (www.hubacoworking.sk)
    • Garantovanie, spolupráca a podpora projektu Zdravé domy na východ. Cieľom je rozširovanie povedomia o prírodnom staviteľstve na Východnom Slovensku, organizovanie odborných a laických stretnutí, prezentácií, prednášok a seminárov. Prebieha od 2019
    • Spolupráca a odborná podpora projektov venujúcich sa verejnému mestskému prostrediu: Voda v meste, Mlynský náhon, priebežne prebiehajúce aktivity
   • Spoluzakladateľ Iniciatívy za modernú architektúru, neformálne združenie osôb, ktorých cieľom je vzdelávať o hodnotách stavieb z obdobia 60. – 80. rokov 20. storočia, hlavným cieľom je vybudovať databázu týchto objektov a pomáhať ich majiteľom a správcom zachovať pôvodné architektonické hodnoty ako kultúrne dedičstvo doby.

 • Spoluakladateľ spoločnosti Zoidberg Projekt s.r.o. Košice, Slovensko (od roku 2010 majiteľ a konateľ, architekt) experimentálne projekty, ekológia, architektúra, dizajn a filmové animácie
   • Projekty ekologicky zameraných developerských aktivít:
     • Krásne sady Mlynica – developerský projekt ekologickej usadlosti, spoluautor riešenia ekodediny Krásne sady Mlynica, spracovanie územného plánu zóny, zostavenie regulatívov v spolupráci s architektom Viliamom Holevom a spracovateľským tímom (www.krasnesady.sk)
     • Plantáže Levoča – developerský projekt pre výstavbu rodinných domov s pridanou hodnotou v riešení verejných priestorov, nakladaní s dažďovou vodou a riešením podpory biodiverzity
     • Revitalizácia Sídliskových vnútroblokov Vinbarg – Bardejov, v dvoch etapách 2017 a 2020 v spolupráci s Ing. Arch. Viliam Holeva, Ing. Martin Kolník,
    • Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici – projekt rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky mestského parku v centre mesta, 2018-2019 v spolupráci s M-Projekt Poprad, Ing. Martin Kolník  a Ing. Arch. Viliam Holeva.
   • Projekty rekonštrukcií:
    • Bytový a polyfunkčný objekt, Hlavná 52, Košice
  • Projekty novostavieb s prírodným charakterom konštrukcií:
    • Drevodom so slamenou izoláciou Alicio – Borda, Košický Klečenov 2019
    • Rodinný dom s nosnými konštrukciami z dusanej hliny, Veľký Folkmár, od 2015
    • Rekreačná chata v obci Kostoľany pri Hornáde, drevostavba so slamenou izoláciu a hlinenými omietkami, projekt 2019
    • Rekreačná chata v obci Košice-Kavečany, drevostavba so slamenou izoláciou a hlinenými omietkami, projekt 2020
   • Rodinný dom v obci Hermanovce, drevostavba s izoláciou z konopného betónu, projekt 2020

[:cl]

Pavol Mészáros

*1983, Košice

Arquitecto en Ecoestructuras en Arquitectura y Urbanismo. Caminos culturales alternativos tomando como ejemplo el ecodiseño activo en el campo de la arquitectura,

Desde 2009 diseñador independiente y activista en el campo de la arquitectura.

Experiencia laboral:
Cofundador de la asociación sin lucro HUBa o.z. , Košice desde junio de 2015, organización colaboradora con el centro cultural Tabačka Kulturfabrik en Gorkého ul. en Košice.
Cofundador y líder del espacio HUBa Coworking en el centro cultural Tabačka Kulturfabrik, Gorkého ul. Košice, el objetivo es conectar y mejorar el entorno creativo para personas creativas y emprendedores independientes, mejorando la relación de los residentes con el público y el medio ambiente (www.hubacoworking.sk)
Garantía, cooperación y apoyo al proyecto Casas Saludables del Este. El objetivo es sensibilizar sobre la arquitectura natural en el este de Eslovaquia, organizar encuentros, presentaciones, conferencias y seminarios profesionales y no profesionales. Ha estado funcionando desde 2019.

Cooperación y apoyo profesional de proyectos dedicados al medio público urbano:
El agua en la ciudad de Mlynský nahon, actividades en curso
Cofundador de la Iniciativa para la Arquitectura Moderna, una asociación informal de personas cuyo objetivo es educar sobre los valores de los edificios de los años 60-80 del siglo XX, el objetivo principal es construir una base de datos de estos edificios y ayudar. sus propietarios y administradores conservan los valores arquitectónicos originales como patrimonio cultural de la época.
Cofundador de Zoidberg Projekt s.r.o. Košice, Eslovaquia (desde 2010 propietario y director, arquitecto) proyectos experimentales, ecología, arquitectura, diseño y animaciones cinematográficas.

Proyectos de actividades de desarrollo con orientación ecológica:
– Krásne sady Mlynica – proyecto de desarrollo de una finca ecológica, coautor de la solución de la ecoaldea Krásne sady Mlynica, elaboración del plano espacial de la zona, redacción de las normas en colaboración con el arquitecto Viliam Holev y el equipo de elaboración (www.krasnesady.sk )
– Plantáže Levoča – proyecto de desarrollo para la construcción de viviendas unifamiliares con valor añadido en la solución de espacios públicos, gestión del agua de lluvia y solución de apoyo a la biodiversidad
– Revitalización de los Bloques de Vivienda Vinbarg – Bardejov, en dos etapas 2017 y 2020 en cooperación con el Ing. Arco. Viliam Holeva, Ing. Martín Kolnik,
– Revitalización del parque urbano de Banská Bystrica: proyecto de reconstrucción del monumento cultural nacional del parque urbano en el centro de la ciudad, 2018-2019 en colaboración con M-Projekt Poprad, Ing. Martín Kolník y el Ing. Arco. Guillermo Holeva.

Proyectos de reconstrucción:
– Edificio residencial y multifuncional, Hlavná 52, Košice

Proyectos de edificaciones nuevas con carácter natural de construcciones:
– Casa de madera con aislamiento de paja Alicio – Borda, Košický Klečenov 2019
-Casa unifamiliar con estructuras portantes de arcilla compactada, Veľký Folkmár, desde 2015
– Casa de recreo en el pueblo de Kostoľany cerca de Hornád, construcción de madera con aislamiento de paja y revoques de arcilla, proyecto 2019
– Casa de recreo en el pueblo de Košice-Kavečany, construcción de madera con aislamiento de paja y revoques de arcilla, proyecto 2020
-Casa familiar en el pueblo de Hermanovce, construcción de madera con aislamiento de hormigón de cáñamo, proyecto 2020

[:sk]

Pavol Mészáros

*1983, Košice

architekt, spoluzakladateľ spoločnosti Zoidberg projekt, spoluzakladateľ občiasnkeho združenia HUBa.ngo

Ing. arch. pre ekoštruktúry v architektúre a urbanizme

PhD. pre alternatívne kultúrne cesty na príklade ekodedín

aktívny v oblasti architektúra od r. 2009

nezávislý projektant a aktivista v oblasti architektúry


Pracovné skúsenosti: 

  • Spoluzakladateľ občiasnkeho združenia HUBa o.z., Košice od júna 2015, partnerská organizácia kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik na Gorkého ul. v Košiciach.
    • Spoluzakladateľ a líder priestoru HUBa Coworking v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik, Gorkého ul. Košice, cieľom je spájanie a zlepšovanie tvorivého prostredia pre nezávislých kreatívnych ľudí a podnikateľov, zlepšovanie vzťahu obyvateľov k verejnému a životnému prostrediu (www.hubacoworking.sk)
    • Garantovanie, spolupráca a podpora projektu Zdravé domy na východ. Cieľom je rozširovanie povedomia o prírodnom staviteľstve na Východnom Slovensku, organizovanie odborných a laických stretnutí, prezentácií, prednášok a seminárov. Prebieha od 2019
    • Spolupráca a odborná podpora projektov venujúcich sa verejnému mestskému prostrediu: Voda v meste, Mlynský náhon, priebežne prebiehajúce aktivity
   • Spoluzakladateľ Iniciatívy za modernú architektúru, neformálne združenie osôb, ktorých cieľom je vzdelávať o hodnotách stavieb z obdobia 60. – 80. rokov 20. storočia, hlavným cieľom je vybudovať databázu týchto objektov a pomáhať ich majiteľom a správcom zachovať pôvodné architektonické hodnoty ako kultúrne dedičstvo doby.

 • Spoluakladateľ spoločnosti Zoidberg Projekt s.r.o. Košice, Slovensko (od roku 2010 majiteľ a konateľ, architekt) experimentálne projekty, ekológia, architektúra, dizajn a filmové animácie
   • Projekty ekologicky zameraných developerských aktivít:
     • Krásne sady Mlynica – developerský projekt ekologickej usadlosti, spoluautor riešenia ekodediny Krásne sady Mlynica, spracovanie územného plánu zóny, zostavenie regulatívov v spolupráci s architektom Viliamom Holevom a spracovateľským tímom (www.krasnesady.sk)
     • Plantáže Levoča – developerský projekt pre výstavbu rodinných domov s pridanou hodnotou v riešení verejných priestorov, nakladaní s dažďovou vodou a riešením podpory biodiverzity
     • Revitalizácia Sídliskových vnútroblokov Vinbarg – Bardejov, v dvoch etapách 2017 a 2020 v spolupráci s Ing. Arch. Viliam Holeva, Ing. Martin Kolník,
    • Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici – projekt rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky mestského parku v centre mesta, 2018-2019 v spolupráci s M-Projekt Poprad, Ing. Martin Kolník  a Ing. Arch. Viliam Holeva.
   • Projekty rekonštrukcií:
    • Bytový a polyfunkčný objekt, Hlavná 52, Košice
  • Projekty novostavieb s prírodným charakterom konštrukcií:
    • Drevodom so slamenou izoláciou Alicio – Borda, Košický Klečenov 2019
    • Rodinný dom s nosnými konštrukciami z dusanej hliny, Veľký Folkmár, od 2015
    • Rekreačná chata v obci Kostoľany pri Hornáde, drevostavba so slamenou izoláciu a hlinenými omietkami, projekt 2019
    • Rekreačná chata v obci Košice-Kavečany, drevostavba so slamenou izoláciou a hlinenými omietkami, projekt 2020
   • Rodinný dom v obci Hermanovce, drevostavba s izoláciou z konopného betónu, projekt 2020

[:]